Μηνύματα για το περιβάλλον

Environmental messages on the talking wall of our school (Περιβαλλοντικά μηνύματα στον «τοίχο που μιλάει») ,από την Δ’ και την Ε’ τάξη•

In the fifth unit of our english book, we talked about the environment and environmental pollution and we decided to write some messages on the “talking wall” of our school, so that we might persuade our classmates and friends to do something about it. Here’s what we wrote.
*Στο Πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου μας , μιλήσαμε για το περιβάλλον και την μόλυνση και αποφασίσαμε να γράψουμε μερικά μηνύματα στον “τοίχο που μιλάει” του σχολείου μας ,
Έτσι ώστε μπορεί να πείσουμε τους συμμαθητές μας και τους φίλους να κάνουν κάτι γι αυτό.
Δείτε τι γράψαμε στην παρουσίαση που ανοίγει αν πατήσετε εδώ: