Αρχείο

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Στο αρχείο που επισυνάπτεται, μπορείτε να δείτε την:

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ