Γραφεία, Αίθουσες διδασκαλίας και η Βιβλιοθήκη

γραφεία εκπαιδευτικών
Γραφείο Εκπαιδευτικών
γραφείο διευθυντή-ντριας
Γραφείο διεύθυνσης
αίθουσα Η/Υ
Αίθουσα Φυσικής-Χημείου
Αίθουσα Βιβλιοθήκης
Αίθουσα Βιβλιοθήκης