Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Γονέων 2022-23: “Συμπερίληψη στη γενική τάξη μαθητή με ειδικές ανάγκες-τρόποι ένταξης, πρακτικές συνεκπαίδευσης” 4 δ.ω.: Καλαμάκη Καλλιόπη

Για την επιμόρφωσή μας αξιοποιήθηκε από την κ Καλαμάκη το υλικό “Δυο σχολεία μια αγκαλιά” που παρατίθεται παραπάνω. Η επιμόρφωση είχε πολύ καλά αποτελέσματα προετοιμασίας και διαχείρισης της δράσης τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς!